Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.: Nechceme chápat internet jako konkurenční nástroj printovému médiu

První část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.
VÍME PRVNÍ

Generální advokát Soudního dvora EU: Členský stát nemůže svévolně uplatnit omezení reklamy online lékáren z jiného členského státu

Vloženo: 28.02.2020, 05:44 | Čteno: 15672×
Foto: Soudní dvůr

Generální advokát Soudního dvora EU Henrik Saugmandsgaard ​​Øe vydal své stanovisko k žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané odvolacím soudem v Paříži ve sporu o propagaci online lékárny zřízené v Nizozemsku nabízející OTC léčivé přípravky francouzským zákazníkům.

Původní spor

Společnost A založená podle nizozemského práva je v Nizozemsku registrována pro výkon činnosti provozování lékárny. Tato společnost rovněž prodává léčivé přípravky a parafarmaka online prostřednictvím několika webových stránek, z nichž jedna je speciálně určena francouzským spotřebitelům. Léky uváděné na trh prostřednictvím tohoto webu jsou ve Francii registrovány a nepodléhají povinnému výdeji na lékařský předpis.

Společnost podporovala činnost svých internetových stránek ve Francii prostřednictvím multimediální reklamy s využitím reklamních letáků obsažených v balících zasílaných jinými subjekty vykonávajícími prodej na dálku (společný marketing subjektů nabízejích spotřební zboží), jakož i zasíláním reklamních dopisních zásilek a zveřejňováním akcí na svých internetových stránkách. Zejména si také koupila placený vyhledávací odkaz pro klíčová slova „lasante.net“ („google adwords“), uskutečnila rozsáhlou reklamní kampaň zdůrazňujíc slevy a umožňujíc uživatelům internetu objednat velká množství léčivých přípravků.

Francouzští provozovatelé lékáren nebo sdružení zastupujících profesní zájmy farmaceutů podali k Pařížskému obchodnímu soudu žalobu na náhradu škody způsobené nekalou soutěží v důsledku výhody, které (podle nich) dosáhla nedodržováním právních předpisů použitelných ve Francii na internetový prodej léčivých přípravků, vedle různých opatření týkajících se zrušení internetové stránky a ukončení reklamy.

Společnost s těmito návrhy nesouhlasila a zejména tvrdila, že tvrzená porušení nebyla prokázána, přičemž měla za to, že francouzské právní předpisy uváděné navrhovateli se na ní nepoužijí a v podstatě tvrdila, že je v Nizozemsku řádně zapsána do obchodního rejstříku pro účely provozování lékárny a že prodává své výrobky francouzským rezidentům prostřednictvím elektronického obchodu.

V rozsudku ze dne 11. července 2017 Obchodní soud v Paříži měl za to, že na vytvoření francouzských internetových stránek společnosti se vztahují právní předpisy země původu, ale rozhodl, že distribucí více než tří milionů výtisků reklamních letáků mimo svou lékárnu společnost oslovovala zákazníky ve Francii prostředky nedůstojnými pro povolání lékárníka v rozporu s francouzským zákonem o veřejném zdraví (prvoinstanční soud měl za to, že tyto články jsou použitelné rovněž na subjekty Společenství, které se ve Francii zapojují do internetového prodeje léčivých přípravků) a že nedodržení těchto právních předpisů mělo za následek narušení hospodářské soutěže tím, že nizozemská společnost získala hospodářskou výhodu v porovnání s ostatními subjekty působícími na francouzském vnitřním trhu, čímž se charakterizuje nekalá soutěž.

Společnost ve svém odvolání ze dne 21. září 2017 v podstatě tvrdí, že dotčené články francouzského zákona o veřejném zdraví se na ni nepoužijí, protože představují neodůvodněné překážky v rozporu se zásadou uplatňování pravidel země původu, stanovené evropskými směrnicemi 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (ve znění změn) a 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, jakož i článkem 34 SFEU.

Před odvolacím soudem v Paříži se lékárníci a profesní organizace domáhali potvrzení rozsudku Obchodního soudu v Paříži v části, v níž byly uplatněny francouzské právní předpisy na reklamu na prodej léčivých přípravků a masivní reklamu prováděnou společností A kvalifikoval jako nekalou soutěž z důvodu její povahy, jež je v rozporu s důstojností povolání, jakož i jejího obsahu vyzývajícího k nadměrnému užívání léčivých přípravků, ale ve zbývající části navrhují jeho změnu, tak aby se na působení společnosti A ve Francii, včetně využívání placeného vyhledávacího odkazu, nazývaného „google adwords“, uplatnila ustanovení francouzského zákona o veřejném zdraví a vyhláška Ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví o zásadách vydávání léčivých přípravků.

Za těchto okolností se odvolací soud v Paříži rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky, pro účely určení, zda:

„Evropské předpisy a rámci ní zejména včetně:

  • článek 34 SFEU;
  • ustanovení článku 85c směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (ve znění změn),
  • ustanovení o vnitřním trhu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu,

umožňuje členskému státu Unie stanovit na svém území pro lékárníky pocházející z jiného členského státu Unie zvláštní pravidla týkající se:

  • zákazu oslovovat zákazníky prostřednictvím postupů a prostředků, jež jsou považovány za odporující důstojnosti povolání ve smyslu aktuálního znění článku R 4235-22 francouzského zákona o veřejném zdraví;
  • zákazu vybízet pacienty k nadměrné konzumaci léčivých přípravků ve smyslu aktuálního znění článku R 4235-64 francouzského zákona o veřejném zdraví;
  • povinnosti dodržovat zásady vydávání léčivých přípravků definované orgánem veřejné moci členského státu, které mimo jiné vyžadují zařazení zdravotního dotazníku do procesu objednávky léčivých přípravků přes internet a zakazují využívat placený vyhledávací odkaz ve smyslu aktuálního znění vyhlášky Ministerstva sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 28. listopadu 2016 o zásadách vydávání léčivých přípravků.“

Vyhodnocení advokáta

Ačkoli jsou podmínky přístupu k povolání farmaceuta harmonizovány na úrovni Unie, podmínky týkající se výkonu tohoto povolání spadají do pravomoci členských států. Nařízení přijatá v této oblasti se v jednotlivých členských státech liší, a to jak co do intenzity, tak podle jejich metod.

Pokud lékárník provozuje přeshraniční prodej léčiv na internetu, vyvstává otázka, zda musí splňovat požadavky platné v členském státě, ve kterém je usazen, nebo požadavky stanovené členským státem, do něhož zasílá.

Vnitrostátní ustanovení, jejichž slučitelnost s právem Unie má přezkoumat Soudní dvůr, lze rozdělit do tří kategorií.

První zahrnuje ustanovení, která za určitých okolností zakazují reklamu prostřednictvím fyzických médií pro online prodej léků nabízených lékárnou. Druhá kategorie označuje ustanovení, která omezují reklamu prováděnou na internetu pro stejné služby. Třetí kategorie se týká vnitrostátních předpisů upravujících online prodej léčivých přípravků bez lékařského předpisu.

Generální advokát připomíná, že podmínky pro výkon profese farmaceuta spadají do pravomoci členských států. Pokud tedy lékárník provozuje přeshraniční prodej léčiv na internetu, vyvstává otázka, zda musí splňovat požadavky platné v členském státě, ve kterém je usazen, anebo členským státem určení služby.

Advokát se rovněž domnívá, že zákaz lékárnám zobrazovat na svých webových stránkách reklamu léčiv a používat placené odkazy spadá do působnosti směrnice o elektronickém obchodu. Tyto zákazy vycházející z členského státu určení služby jsou proto povoleny pouze za přísných podmínek.

Směrnice stanoví, že členský stát určení dané služby musí požádat členský stát usazení poskytovatele, aby přijal opatření. Pokud tento členský stát této žádosti nevyhoví nebo nepřijme dostatečná opatření, musí první členský stát Komisi a druhému členskému státu oznámit svůj záměr přijmout omezující opatření vůči tomuto poskytovateli.

Ve velmi rozsáhlém a detailním posudku dospěl k názoru, že je třeba odpovědět na otázku položenou Pařížským odvolacím soudem (Francie) takto:

1) Článek 34 SFEU nevylučuje nařízení členského státu, které zakazuje reklamu na online prodej léčivých přípravků dodávaných lékárnou usazenou v jiném členském státě, která spočívá v zasílání reklamních letáků poštou, je-li to nutné, jejich vložením do balíčků obchodních partnerů aktivních v internetovém prodeji každodenního spotřebního zboží a nabízením slev, pokud objednávka přesáhne určitou částku, pokud taková právní úprava je nezbytná a úměrná dosažení cíle ochrany důstojnosti povolání farmaceuta, což má ověřit předkládající soud.

2) Článek 3 odst. 4 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti a zejména elektronický obchod na vnitřním trhu staví nelze vykládat tak, aby členský stát určení služby online prodeje léčiv použil na poskytovatele této služby se sídlem v jiném členském státě:

  • nařízení o zákazu propagace zveřejněné na webových stránkách tohoto poskytovatele služeb, které spočívá v nabídnutí snížení ceny, pokud objednávka přesáhne určitou částku;
  • nařízení zakazující používání placených referenčních služeb ve vyhledávačích a srovnávačech cen a
  • nařízení, kterým se pacientovi na webové stránce uvedeného poskytovatele validuje první objednávka léčivých přípravků po předchozím vyplnění zdravotního dotazníku,

za předpokladu, že první členský stát neinformoval druhý členský stát a Evropskou komisi o svém záměru použít dotyčná pravidla na stejného poskytovatele služeb, což má ověřit předkládající soud.

V případě, že taková nařízení byla oznámena, nebrání čl. 3 odst. 4 písm. a) směrnice 2000/31 jejich použití dotčeným členským státem vůči poskytovateli online prodeje léčiv se sídlem v jiném členském státě za předpokladu, že tato žádost je vhodná a nezbytná pro ochranu veřejného zdraví, což musí ověřit vnitrostátní soud.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
apaPODCAST

Podcastový tip

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti žluté zimn...

RNDr. Marek Petráš

27. Lékárnické dny v Plzni

27. Lékárnické dny v Plzn...

27. Lékárnické dny v Plzn...

Barbara Škodová

Miss Univerzity Karlovy 2...

Barbara Škodová

10. Noc muzeí v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu

10. Noc muzeí v Českém fa...

10. Noc muzeí v Českém fa...

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.

Nanočástice selenu mají š...

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph....

Mgr. Veronika Hrabcová

Norské lékárenství 3. – r...

Mgr. Veronika Hrabcová

Mgr. Michal Hojný

1. Tématický den - Co je ...

Mgr. Michal Hojný

PharmDr. Ján Valjan

Lékárnický dům, Krizový s...

PharmDr. Ján Valjan

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková,...

Mgr. Ladislava Valášková,...

Mgr. Alena Petříková

Je dobrá zkušenost být so...

Mgr. Alena Petříková

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.